Om Venger Arstun

Venger Arstun er en veldig gammel gård i Eidsvoll. Her har det vært drevet jordbruk i flere tusen år.

På det meste av jorda drives det konvensjonell kornproduksjon og noe brukes til beite. Vi dyrker økologiske grønnsaker på deler av arealet, i et område som ligger godt skjermet fra annen produksjon.

Bygningsmassen er gammel og lite hensiktsmessig for moderne produksjon, men jorda er svært fruktbar. Det har folk alltid satt pris på her, så de fredede kulturminnene ligger tett. Prinsippet er at hvis man skal grave i jorda her, så må en arkeolog være til stede.

Automatisk fredede kulturminner

Runetegnene som likner en R rundt oss er registrerte og fredede kulturminner og utgravingssteder. Denne runen heter reið og står for å ri, reise på hesterygg, vogn eller kjerre. Den brukes altså som kartsymbol for automatisk fredede kulturminner.

Vi har alltid kjent til det store grå feltet ytterst til høyre, Kjerkefløtten. Der var det først et norrønt gudehov, senere en middelalderkirke. 

Vi har også kjent til gravhaugen nordvest for huset og offerplassen i hagen , men de fleste kulturminnene er oppdaget nylig. I tillegg til disse som er registrert, er det for tiden en hustufte på tunet som er under behandling.

Gården lå aldri øde under svartedauden og det sies at 30% av kommunens befolkning levde av det som ble produsert her på denne tiden og i tiden etterpå.

Pilegrimsleden går over jordene, ca 1 km gjennom åker og utmark.

Venger Arstun, gnr. 140 bnr. 3
i Eidsvoll kommune, kommune nr. 3035

Liv Wenger
Org.nr. 994 974 874 MVA
Produsentnr. 3035 0553 63

Rull til toppen